പ്രചരിപ്പിച്ചതൊക്കെ വ്യാജ വാർത്തകൾ ആയിരുന്നെന്ന് ഒടുവിൽ മനോരമയും സമ്മതിച്ചു ; വനിതാ മതിലിനായി സർക്കാർ പണം ചിലവാക്കിയിട്ടില്ല

ബജറ്റ് ചർച്ചക്ക് ഇടയിലും മനോരമ കാണ്ടം കാണ്ടം എഴുതിയ ഒരു വിഷയം ഇന്ന് ഒരിഞ്ച് സമചതുരം വാർത്തയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ വനിതാ മതിലിനായി കോടികൾ ചിലവഴിച്ചെന്നാണ് മനോരമ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. വനിതാ മതിലിനായി സർക്കാർ പൊതു....

Page 1 of 4391 2 3 4 5 6 7 8 9 439
Top