സ്​റ്റേറ്റ്​ ബാങ്ക്​ ഓഫ്​ ഇന്ത്യയുടെ 6100 അപ്രന്‍റീസ്​ തസ്​തികയിലേക്ക് നിയമനം. ജൂലൈ 26വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

സ്​റ്റേറ്റ്​ ബാങ്ക്​ ഓഫ്​ ഇന്ത്യയുടെ 6100 അപ്രന്‍റീസ്​ തസ്​തികയിലേക്ക് നിയമനം. ജൂലൈ 26വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം. ബിരുദധാരികൾക്ക്​ അപേക്ഷിക്കാനാണ്​ അവസരം. ഓൺലൈന്‍ എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെയും പ്രദേശിക ഭാഷാപരീക്ഷയുടെ അടിസ്​ഥാനത്തിലായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​. bank.sbi/careers അല്ലെങ്കിൽ....

Page 1 of 17541 2 3 4 5 6 7 8 9 1,754
Top