വയനാട്ടിൽ ‘ഇഞ്ചിക്കൃഷി’ വിജയിക്കാൻ അഞ്ച് പൊടിക്കൈകൾ

ഇഞ്ചിക്കൃഷി തുടങ്ങാറായി. ഇഞ്ചിക്കൃഷിക്ക് പ്രധാനമായി അഞ്ചുകാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിലാദ്യത്തേത് നല്ല വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കലും പരിചരണവുമാണ്. നിലമൊരുക്കലും നടീലും ശാസ്ത്രീയമായ വളംചേര്‍ക്കലും മണ്ണുകയറ്റലും പുതയിടലും പിന്നെ രോഗകീട നിയന്ത്രണവുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടവ. ഇഞ്ചിക്കൃഷിക്കിണങ്ങിയ വിത്തിഞ്ചിയിനങ്ങള്‍ നിരവധിയുണ്ട്. ആതിര,....

Page 1 of 16591 2 3 4 5 6 7 8 9 1,659
Top