എ.ടി.എമ്മുകളിൽ പണമില്ലെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ ബാങ്കുകൾ പിഴ നൽകണം ,ഒക്ടോബറോടെ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ

ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു വഴിയൊരുങ്ങുന്നു . എ.ടി.എമ്മുകളിൽ പണമില്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകൾക്ക്​ പിഴ ചുമത്താനുള്ള നിർദേശം നടപ്പിലാകുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട് . ഒക്​ടോബർ ഒന്ന്​ മുതൽ പുതിയ പുതിയ നിർദേശം നടപ്പാക്കി തുടങ്ങുമെന്ന്​ ആർ.ബി.ഐ....

Page 1 of 17991 2 3 4 5 6 7 8 9 1,799
Top