കോൺഗ്രസ് കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം; ഒരു ലക്ഷം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ “യുവരോഷം” സംഘടിപ്പിക്കും; 5 ലക്ഷം പേർ പ്രതിഷേധ പന്തമുയർത്തും

കോൺഗ്രസ് കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം;  ഒരു ലക്ഷം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ “യുവരോഷം” സംഘടിപ്പിക്കും; 5 ലക്ഷം പേർ പ്രതിഷേധ പന്തമുയർത്തും; ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ. കോൺഗ്രസ് കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ നാളെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കും. ഇതിൻറെ ഭാഗമായി....

Page 1 of 16391 2 3 4 5 6 7 8 9 1,639
Top