എ.ടി.എമ്മുകളിൽ പണമില്ലെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ ബാങ്കുകൾ പിഴ നൽകണം ,ഒക്ടോബറോടെ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ


ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു വഴിയൊരുങ്ങുന്നു . എ.ടി.എമ്മുകളിൽ പണമില്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകൾക്ക്​ പിഴ ചുമത്താനുള്ള നിർദേശം നടപ്പിലാകുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട് . ഒക്​ടോബർ ഒന്ന്​ മുതൽ പുതിയ പുതിയ നിർദേശം നടപ്പാക്കി തുടങ്ങുമെന്ന്​ ആർ.ബി.ഐ അറിയിച്ചു.

എ.ടി.എമ്മുകളിൽ 10 മണിക്കൂറിലധികം സമയം പണമില്ലാതിരുന്നാലാണ്​ പിഴ ചുമത്തുക. ബാങ്കുകൾക്കും വൈറ്റ്​ ലേബൽ എ.ടി.എം നെറ്റ്​വർക്കുകൾക്കും പുതിയ ഉത്തരവ്​ ബാധകമാവും.ഇത്തരത്തിൽ 10,000 രൂപയാണ്​ പിഴയായി ഈടാക്കുക. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ ആർ.ബി.ഐ ബാങ്കുകൾക്ക്​ സർക്കുലർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്​.

Top