സ്വർണ വില ഉയർന്നു.ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 4720 രൂപ

സ്വർണ വില ഉയർന്നു. ഗ്രാമിന് 45 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 4720 രൂപയായി. ഒരു പവന് 360 രൂപ വർധിച്ചതോടെ സ്വർണ വില പവന് 37,760 രൂപയായി വില.

ഇന്നലെ സ്വർണ വിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 35 രൂപയും പവന് 280 രൂപയുമായിരുന്നു ഇന്നലെ കുറഞ്ഞത്.

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കിലായിരുന്നു ഇന്നലെ വ്യാപാരം നടന്നത്.

Top